Christine Lyon, Courtney Barton

Christine Lyon, Partner, Freshfields
Courtney Barton, VP & Senior Counsel, Marriott

Readings:

Christine Lyon
Christine Lyon

Partner
Freshfields

Courtney Barton

VP & Senior Counsel
Marriott